ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I DZIEŃ - 20.10.2022

ZMIEŃ JĘZYK

S. EMILIA KĄKOL PDDM

Należy do Zgromadzenia zakonnego Uczennic Boskiego Mistrza, w ramach Rodziny Świętego Pawła, czyli rodziny 10 instytutów zakonnych i świeckich, której Założycielem jest włoski kapłan, bł. Jakub Alberione. Misją Rodziny Świętego Pawła jest życie Jezusem Chrystusem, Mistrzem, który jest jedyną prawdziwą drogą ku Życiu oraz komunikowanie Go współczesnemu światu, zwłaszcza poprzez środki społecznego przekazu.

Misja Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza zawiera się w potrójnym wymiarze: eucharystyczno-kapłańsko-liturgicznym.

Siostry Uczennice zostały powołane do życia, aby podczas codziennej adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie modlić się wstawiennicza za ludzi wszystkich czasów, zwłaszcza za tych, którzy pracują w mediach społecznych i za tych, którzy z nich korzystają. Siostry przez modlitwę i ofiarę wynagradzają za wszelkie zło i grzech, jakiego doświadcza współczesny człowiek źle wykorzystując media. Adorując Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie wypraszają łaski dla ludzi, którzy przekazują wartości chrześcijańskie posługując się mediami społecznymi.

Jako że uprzywilejowanym miejscem komunikacji między Bogiem a człowiekiem jest święta Liturgia Kościoła, a pośrednikami tej komunikacji są kapłani, Siostry Uczennice swoją troską apostolską obejmują zarówno Liturgię, jak i jej szafarzy. Modlitwą i konkretną posługą wspierają powołania kapłańskie w różnym wymiarze – od modlitwy o powołania kapłańskie, poprzez współpracę z duchowieństwem, towarzyszenie w trudnościach i kryzysach, posługę przy kapłanach chorych i starszych oraz towarzyszenie i modlitwę za kapłanów przy i po ich śmierci.

Z głębokiego życia liturgicznego i kontemplacji Bożych tajemnic wypływają różne formy apostolstwa liturgicznego. Prowadzimy spotkania formacyjne z zakresu Biblii i Liturgii dla wspólnot i parafii. Przygotowujemy i rozpowszechniamy to, co służy do kultu Bożego, ożywienia pobożności wiernych i głoszenia Chrystusa Mistrza tym, którzy Go nie znają. Troszcząc się o piękno Domu Bożego i piękne i godne sprawowanie świętej Liturgii, Siostry troszczą się o to, aby współczesny człowiek mógł spotkać się z Bogiem, wejść z Nim w głębszą, osobistą relację i stać się przez to uczniem i apostołem Jezusa.


S. Emilia profesję zakonną złożyła w 2010 roku. Wcześniej ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie na profilu humanistyczne-filologicznym. W Zgromadzeniu przez wiele lat była odpowiedzialna za pracownię szycia szat liturgicznych; pełniła posługę towarzyszenia kapłanom w trudnościach w Diecezjalnym Domu Kapłanów w Lublinie.

Pomagała przy organizowanym przez Zgromadzenie Kursie Muzyki Liturgicznej oraz gdy tylko miała możliwość chętnie śpiewała w scholi gregoriańskiej i chórze oraz podejmowała piesze pielgrzymowanie.

W 2012 r. brała udział w rocznej Szkole Liderów Nowej Ewangelizacji organizowanej przez Akademię Katolicką w Warszawie.

W latach 2013–2018 studiowała teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska pt: „Wiara w Jezusa Chrystusa jedyną drogą usprawiedliwienia dla grzesznej ludzkości: analiza egzegetyczno-teologiczna Rz 3,21-31”).

Następnie została skierowana na studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które ukończyła w lipcu 2022 roku, uzyskując licencjat w Piśmie Świętym (praca licencjacka pt: „Mowa św. Pawła w Dz 22,1.3-21”). Ukończyła też kurs sztuki florystycznej dla Liturgii na Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie.

Obecnie mieszka w Olsztynie, prowadzi wykłady z Pisma Świętego w ramach Warmińskiej Szkoły Biblijnej oraz angażuje się w duszpasterstwo biblijne i liturgiczne, a także towarzyszy ludziom w rozeznaniu ich życiowego powołania.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY